วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       204  

   

วิสัยทัศน์

        "เป็นองค์กรหลักในการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับะุรกิจเมล็ดพันธุ์"

ภารกิจ

        1.ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันะุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรและตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายของรัฐ

        2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน

        3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

        4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

        5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย