บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1554  

นางสาว กรรณิการ์ สีนวลมาก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาว ชุติมา สุขทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว อรพินท์ คัมภิรานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาว สุรัสวดี ทองทับ

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาว อัจฉรา ทองอ่อน

พนักงานพัสดุ

นาง ชญาภา อุดมพงษ์

พนักงานธุรการ

นางสาว เบญจวรรณ กัณหา

พนักงานธุรการ

นางสาว ทัศณีย์ สีหะนันท์

พนักงานทำความสะอาด

นาย เอกสิทธิ์ ดำริห์ชอบ

พนักงานขับรถยนต์

นาย พัฒนภูมิ โปร่งฟ้า

พนักงานขับรถยนต์

นาย สุพรชัย มันทะนะ

พนักงานขับรถยนต์

นาย พีรพัฒน์ โสภาภรณ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย มงคล แก้วทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย ทศพร กร่างสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย กิจจา บ่อแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว ปรีชญา หาญเชิงชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ว่าง - -

นายช่าง

นางสาว ระวิวรรณ บุญธรรม

นักวิชาการเกษตร

นางสาว ชุติมา กาหล่ำ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

นาย วีระศักดิ์ อุดมพงษ์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย กานต์ จันทร์ประทัด

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

นาย มนตรี นาคบัลลังค์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย ชัชวาล รุ่นประพันธ์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย เอกชัย บุญขันธ์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย นัฐพงษ์ ศูนย์กลาง

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นางสาว รสริน คำโสภา

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย สิทธิชัย ใจอารีย์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย พลพิทักษ์ สมัครเขตการ

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว แค็ทธรียา ระดาเสริฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

นางสาว อทิตยา สุนทรารักษ์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

นาย อนันต์ ดีกล้า

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มควบคุมคุณภาพ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย กอบชัย ล้อเพ็ญภพ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นางสาว กันธิชา โปร่งฟ้า

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นาย ประยุทธ์ จิตรน้อม

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


ว่าง - -

ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาว วิไลลักษณ์ รัตนทั่ง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

ว่าง - -

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ