บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    257  

นางสาว กรรณิการ์ สีนวลมาก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาว ลัดดา เอี่ยมแดง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง กรกนก ตันสุวรรณรัตน์

พนักงานธุรการ ส4

นางสาว สุรัสวดี ทองทับ

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาว อัจฉรา ทองอ่อน

พนักงานพัสดุ

นาง ชญาภา อุดมพงษ์

พนักงานธุรการ

นางสาว เบญจวรรณ กัณหา

พนักงานธุรการ

นางสาว ทัศณีย์ สีหะนันท์

พนักงานทำความสะอาด

นาย เอกสิทธิ์ ดำริห์ชอบ

พนักงานขับรถยนต์

นาย พัฒนภูมิ โปร่งฟ้า

พนักงานขับรถยนต์

นาย สุพรชัย มันทะนะ

พนักงานขับรถยนต์

นาย พีรพัฒน์ โสภาภรณ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย มงคล แก้วทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย ทศพร กร่างสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย กิจจา บ่อแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว ปรีชญา หาญเชิงชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย สุเทพ ตันสุวรรณรัตน์

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นาย กานต์ จันทร์ประทัด

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

นางสาว ระวิวรรณ บุญธรรม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นางสาว นันท์นภัส เสตางกูล

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย มนตรี นาคบัลลังค์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย ชัชวาล รุ่นประพันธ์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย กำพลศักดิ์ ดาอาษา

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย เอกชัย บุญขันธ์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย นัฐพงษ์ ศูนย์กลาง

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

นาย สุรเดช ฤทธิ์งาม

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว แค็ทธรียา ระดาเสริฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

นาย อนันต์ ดีกล้า

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มควบคุมคุณภาพ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย กอบชัย ล้อเพ็ญภพ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นางสาว กันธิชา โปร่งฟ้า

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นาย วีระศักดิ์ อุดมพงษ์

จ้างเหมาเงินทุนกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว กัญญา อินทกาญจน์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาว ดวงฤทัย น้อยทองสี

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

นาย ไชยเดช สุขนิตย์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ