ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


    ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ ติดตามให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่ ม.9 บ้านปากลาด

    วันที่ 3 - 7 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม, นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ ติดตามให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี, แปลงใหญ่ข้าวเกษตรกรแปลงใหญ่ ม.9 บ้านปากลาด และ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก