ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี2564 โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการกำจัดพันธุ์ปน


    -

    วันที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายกานต์ จันทร์ประทัด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนางสาวระวิวรรณ บุญธรรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี2564 โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการกำจัดพันธุ์ปน ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองเรือ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา