กิจกรรมการถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ๒ ให้กับ นักเรียน หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 25/64


    วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นายกานต์ จันทร์ประทัด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นางสาวชุติมากาหล่ำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ๒ ให้กับ นักเรียน หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 25/64

    วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นายกานต์ จันทร์ประทัด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นางสาวชุติมากาหล่ำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ๒ ให้กับ นักเรียน หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 25/64 สังกัดโรงเรียนทหารการสัตว์ ณ อาคารเรียนและแปลงนาสาธิต โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก