เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแนวการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


    วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแนวการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

    วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแนวการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าด้านประมง ในตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี,ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าด้านปศุสัตว์ในตำบลศรีนาวา และตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตาม