นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็พันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทองอ่อน พนักงานพัสดุ ร่วมต้อนรับ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


    วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็พันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทองอ่อน พนักงานพัสดุ ร่วมต้อนรับ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

   

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็พันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย
นางสาวอัจฉรา ทองอ่อน พนักงานพัสดุ ร่วมต้อนรับ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ บ้านเนินหินแร่ ม.4 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก