นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายผลิตให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้ามาติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์


    วันนี้ 7 มิถุนายน 65 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายผลิตให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้ามาติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

    วันนี้ 7 มิถุนายน 65 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายผลิตให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้ามาติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ณ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก