การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว


การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

        1. ทำความสะอาดเบื้องต้น 

        2. การลดความชื้น

        3. คัดแยกเมล็ดพันธุ์ 

        4. การคลุกสารเคมี

        5. การชั่งและบรรจุถุง

        6. ส่งมอบโรงเก็บเมล็ดพันธุ์