การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว


การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

        1. ควบคุมคุณภาพในแปลง ในโรงงานปรับปรุงสภาพและในโรงเก็บ

        2. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น ก่อนการจัดซื้อระหว่างการเก็บรักษา ก่อนจัดส่ง