การจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์


การจัดทำแปลงขยายพันธุ์    

        - เตรียมความพร้อมเกษตรกร

        - เตรียมแปลงและต้นกล้าปลูก โดยวิธีที่เหมาะสม เน้นตรวจตัดพันธุ์ปน เก็บเกี่ยว