ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก


    นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงฤทัย  น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก