ติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564


    นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564

    วันที่ 17 -20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564 ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านเบญจภาศ, กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดงข่า ม.4, กลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.1 ต.ท่าเรือ , กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลดงละคร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังปลาไหล, กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลอาษา, กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกาะไม้ลาย, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านวังบัว, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก ,กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดงขี้พุกเพื่อการผลิต และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหลุมบัว จ.นครนายก