โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       503  

   

โครงสร้างภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ประกอบด้วย

      

            1. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

                       มีภารกิจ ในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

             

            2. กลุ่มควบคุมคุณภาพ

                       มีภารกิจ ในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทั้งกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

             

            3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

                        มีภารกิจ ในการดูแลด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

            

            4. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

                    มีภารกิจ ในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทนกรมการข้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


           5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                       มีภารกิจ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง