ประวัติความเป็นมา


 •   2021-03-19 10:15:05    302  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

โทรศัพท์ 037349477

โทรสาร 037349478

E-mail : [email protected].mail.go.th 

Website : nky-[email protected].go.th   

 

 

                                      ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

  ปี พ.ศ. 2557  คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ 5 แห่งในเฟสแรก ของโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ด

                      พันธุ์ข้าวของกรมการข้าว (นครนายก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ และบึงกาฬ)


  ปี พ.ศ. 2559  กรมการข้าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก โดยมี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงบ

                       ประมาณ ก่อสร้าง 97,087,090.80 บาท ไม่รวมเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (ทำสัญญา 97,680,000 บาท : 30       

                       พฤษภาคม2559)


  ปี พ.ศ. 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน  วางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

                       (11 พฤศจิกายน  2559)


  ปี พ.ศ. 2561  การก่อสร้างในส่วนของอาคาร บ้านพัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกเสร็จสิ้น และเริ่มเข้ามาติดตั้ง

                       เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ งบประมาณติดตั้ง 79,480,000.00 บาท (31 กรกฎาคม 2561)


  ปี พ.ศ. 2561  ศูนย์เริ่มดำเนินการด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายการผลิต  เมล็ดพันธุ์ดี ทั้งหมด 700 ตัน ข้าวขาวดอกมะลิ

                      105 จำนวน 300 ตัน (ฝน/61) และปทุมธานี 1 จำนวน 400 ตัน (แล้ง/62) ดำเนินการเฉพาะการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ส่วนการจัดซื้อเมล็ด

                      พันธุ์คืน และการปรับปรุงสภาพ ดำเนินการที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 คน คือนายทรงยศ ฉิมเล็ก

                      นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และนางสาวแค็ทธรียา ระดาเสริฐ นักวิชาการ

                      เกษตรปฏิบัติการ


  ปี พ.ศ. 2562  การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เสร็จสิ้น


  ปี พ.ศ. 2562  ดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเต็มระบบครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งหมด 1,400 ตัน

                      ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวน 700 ตัน (ฝน/62) และ ปทุมธานี1 จำนวน 700 ตัน (แล้ง/63)


  ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปีงบประมาณ 2564 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว มีนโยบายให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

                       เท่านั้น (ฝน/63) เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งหมด 1,400 ตัน โดยมีนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

                       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา