ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3 / 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3 / 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-18 10:16:57

อ่านต่อ...

ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-18 10:10:56

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และถอดบทเรียน กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ต.ทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-18 10:03:27

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรและทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี , นายกานต์ จันทร์ประทัด และนางสาววิไลลักษณ์ รัตนทั่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ และ นายวีระศักดิ์ อุดมพงษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-18 09:57:11

อ่านต่อ...

สำรวจแจ้งความประสงค์ของเกษตรกรที่สนใจจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้างGAP ครบวงจร​

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวแค็ทธรียา ระดาเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอทิตยา สุนทรารักษ์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการ สำรวจแจ้งความประสงค์ของเกษตรกรที่สนใจจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้างGAP ครบวงจร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-18 09:52:49

อ่านต่อ...

ดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนา

วันที่ 22-23 และ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 20:26:53

อ่านต่อ...

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Developing Farmer สู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว" รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นำเกษตรกร Developing Farmer ด้านข้าว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Developing Farmer สู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว" รุ่นที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 20:12:26

อ่านต่อ...

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เข้าร่วมการสัมมนา เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวชุติมา กาหล่ำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายประสาร เต็มเปี่ยม ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการสัมมนา เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 20:08:45

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2565 ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฝั่งคลอง

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายกานต์ จันทร์ประทัด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนางสาวชุติมา กาหล่ำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 20:02:06

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี2565 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายกานต์ จันทร์ประทัด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนางสาวชุติมา กาหล่ำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 19:59:21

อ่านต่อ...

นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "องค์ความรู้ด้านข้าวและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ" โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร Developing Farmer สู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว” รุ่นที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "องค์ความรู้ด้านข้าวและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ" โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร Developing Farmer สู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว” รุ่นที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 19:54:51

อ่านต่อ...

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ร่วมเป็นเกียรติในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในวันข้าวและชาวนา แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 23 -25 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ร่วมเป็นเกียรติในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในวันข้าวและชาวนา แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-07-04 19:51:10

อ่านต่อ...