ข่าวประชาสัมพันธ์


ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 26-27 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-28 09:45:51

อ่านต่อ...

ธีการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ตามโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ)

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ตามโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) โรงเรียนวัดเกาะกระชาย และโรงเรียนวัดหุบเมย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:44:54

อ่านต่อ...

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:39:04

อ่านต่อ...

ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก พร้อมด้วยนายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก นางสาวแค็ทธรียา ระดาเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรยายและปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างง่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:35:33

อ่านต่อ...

ดำเนินงานติดตามแปลงเกษตรกร และชี้แจงการจ่ายเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรที่ผ่านการรับรองมารตฐานการผลิตข้างอินทรีย์ organic thailand (T3) ปี 2564

วันที่ 12-14 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นางสาวแค็ทธรียา ระดาเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอทิตยา สุนทรารักษ์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการฯ ดำเนินงานติดตามแปลงเกษตรกร และชี้แจงการจ่ายเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรที่ผ่านการรับรองมารตฐานการผลิตข้างอินทรีย์ organic thailand (T3) ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-26 16:26:57

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5

วันที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-10 16:26:38

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาว วิไลลักษณ์ รัตนทั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-10 16:23:11

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาว วิไลลักษณ์ รัตนทั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-10 16:21:10

อ่านต่อ...

ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาว วิไลลักษณ์ รัตนทั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-10 16:17:40

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ รัตนทั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-10 16:15:25

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ รัตนทั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-10 16:01:52

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอรพินท์ คัมภิรานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางสาวสุรัสวดี ทองทับ พนักงานการเงินและบัญชี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-09-03 11:23:14

อ่านต่อ...