ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ๒ ให้กับ นักเรียน หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 25/64

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นายกานต์ จันทร์ประทัด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ นางสาวชุติมากาหล่ำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ๒ ให้กับ นักเรียน หลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 25/64

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:26:00

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกข่าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกข่าวในบ่อซีเมนต์ (โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:22:49

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว อำเภอเมืองนครนายก และ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครง ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:19:15

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแนวการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแนวการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:16:38

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว อำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครง ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:11:52

อ่านต่อ...

ร่วมงาน​วันคล้าย​วันสถาปนา​กรมชลประทาน​ครบรอบ​ปี​ที่​ 120 และ​พิธี​เปิด​นิทรรศการ ​"2 ทศวรรษ​ เขื่อน​ขุนด่านปราการชล ภายใต้​ร่ม​พระ​บารมี" ณ​ เขื่อน​ขุน​ด่าน​ปราการชล​

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้นายกอบชัย​ ล้อเพ็ญ​ภพ​นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​และ​นางสาว​แค็ทธรียา​ ระดาเสริฐ​ นัก​วิชา​การเกษตร​ปฎิบัติการ​ ร่วมงาน​วันคล้าย​วันสถาปนา​กรมชลประทาน​ครบรอบ​ปี​ที่​ 120 และ​พิธี​เปิด​นิทรรศการ ​"2 ทศวรรษ​ เขื่อน​ขุนด่านปราการชล ภายใต้​ร่ม​พระ​บารมี" ณ​ เขื่อน​ขุน​ด่าน​ปราการชล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:10:00

อ่านต่อ...

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็พันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทองอ่อน พนักงานพัสดุ ร่วมต้อนรับ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็พันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทองอ่อน พนักงานพัสดุ ร่วมต้อนรับ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:07:28

อ่านต่อ...

ร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ พร้อมจัดนิทรรศการ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้างสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ พร้อมจัดนิทรรศการ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 13:04:19

อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 11:56:46

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 11:53:21

อ่านต่อ...

นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายผลิตให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้ามาติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

วันนี้ 7 มิถุนายน 65 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายผลิตให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้ามาติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 11:51:04

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครง ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-06-15 11:49:32

อ่านต่อ...