ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน, นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-01-19 16:03:02

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เป็นประธานในพิธี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-01-10 11:18:00

อ่านต่อ...

ประชุมข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565

การประชุมข้าราชการ และบุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2022-01-10 11:14:49

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2564

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรฏิบัติการ ,นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายไชยเดช สุขนิตย์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-12-22 16:09:31

อ่านต่อ...

ร่วมติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-12-16 13:48:50

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

นางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-12-05 12:42:27

อ่านต่อ...

ติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย น้อยทองสี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมติดตามการตรวจประเมินโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-30 08:17:57

อ่านต่อ...

ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณขอบรั้ว รอบอาคารตึกอำนวยการ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-30 08:13:36

อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

นางสาวกัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-30 08:11:20

อ่านต่อ...

คณะกรรมการดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านหนองตะลุมพุก, บ้านหนองหัวลิง, บ้านคลองตะเคียน, และบ้านคลองสะท้อน อ.ปากพลี ,อ.เมือง, และอ.บ้านนา จ.นครนายก

คณะกรรมการดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านหนองตะลุมพุก, บ้านหนองหัวลิง, บ้านคลองตะเคียน, และบ้านคลองสะท้อน อ.ปากพลี ,อ.เมือง, และอ.บ้านนา จ.นครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-15 19:23:51

อ่านต่อ...

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564

นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-15 19:20:12

อ่านต่อ...

ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณรั้วด้านในโซนโรงงาน, รอบโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์, โรงเก็บเมล็ดพันธุ์1,2,3 ,โรงชั่งน้ำหนัก และบริเวณด้านนอกขอบรั้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณรั้วด้านในโซนโรงงาน, รอบโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์, โรงเก็บเมล็ดพันธุ์1,2,3 ,โรงชั่งน้ำหนัก และบริเวณด้านนอกขอบรั้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ 2021-11-11 17:51:40

อ่านต่อ...